Przeszkolimy, nauczymy, a przede wszystkim zainteresujemy Twoich pracowników!
Na życzenie, na terenie Państwa Firmy, zorganizujemy ćwiczenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.
Opracujemy wymagane dokumentacje, dokonamy pisemnej oceny oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Co możemy zaoferować:
usługi doradcze, kontrolne, szkoleniowe oraz konserwacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:
 • Dokonywanie pisemnej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Opracowywanie wymaganej dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
 • Czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne,
 • Dokonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Dostawa, konserwacja, przeglądy i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic, agregatów gaśniczych, węży, szafek hydrantowych jak i hydrantów zewnętrznych,
 • Wyposażenie obiektu w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
 • Opracowywanie pisemnego scenariusza ćwiczeń praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Na życzenie uczestnictwo w ćwiczeniach, koordynacja działań z Państwową Strażą Pożarną, ćwiczenia praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Dokonywanie oceny, kontroli i szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sposób pozwalający Zamawiającemu wykonywać zadania na terenie nieruchomości będących w jego władaniu zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1999 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),w zakresie:
  • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażania budynku i innych obiektów budowlanych oraz całego terenu, znajdującego się we władaniu Zamawiającego w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym oraz na całym terenie,
  • przygotowania budynku i innych obiektów budowlanych oraz całego terenu, do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
  • praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Rafał Majowski - Inżynier Elektryk, Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Prawie 20 lat praktyki zawodowej na różnych szczeblach firm, także jako Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskowego. Wieloletni praktyk w zakresie utrzymania ruchu zakładu produkcyjnego, a także w obszarze EHS w międzynarodowej korporacji.
Obszar działania:
- Doradztwo i instruktaże w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej budynków, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, plany ewakuacji budynków, scenariusze ćwiczeń praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji oraz praktycznego użycia sprzętu gaśniczego
- Pomiary ochronne instalacji elektrycznych i odgromowych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych